Info pro prodejce

Podmínky a pravidla města Starého Města pro pořádání jarmarků lidových uměleckých řemesel a dalších kulturních akcí na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě

===============================================================================

(dále jen Podmínky a pravidla)

Jarmark lidových uměleckých řemesel (dále jen jarmark) představuje specifickou kulturně společenskou akci města Starého Města s prodejem a ukázkami tradičních, regionálních výrobků a výrob lidových a uměleckých řemesel. Jde o prodejní akci specifickou svým sortimentem běžně nedostupným v obchodní síti. Jejím cílem je prezentace kulturních hodnot regionu, zachování a rozvíjení lidových tradic, obohacení kulturně společenského života města a zvýšení atraktivity prostředí náměstí Velké Moravy ve Starém Městě.

Jarmarky se konají na náměstí Velké Moravy pravidelně a každoročně v období předvánočním (prosinec), předvelikonočním (březen, duben).  Jarmark se může konat mimořádně v souvislosti s jinými výročími města, městskými slavnostmi nebo s jinou kulturně společenskou akcí i mimo výše uvedené termíny.

Stavbu stánku nebo navážení výrobků do stánků je možné provádět v den konání akce. Před stavbou vlastního stánku nebo obsazením stánku pořadatele, je prodejce povinen se nejprve zaregistrovat u pořadatele a zaplatit stanovený poplatek (p. Kašpar Jelínková tel.: 739944599 – volejte prosím v otevírací době infocentra). Až poté, co bude provedena kontrola platby, obdržíte registrační kartu, na základě které Vám bude přiděleno místo. Stavbu nebo instalaci stánku je nutno dokončit 20 min před zahájením jarmarku a zaparkovat auto na místa vyhrazená pro parkování v rámci města.

I) PRAVOMOCI MANDATÁŘE
1) rozdělení prodávajících do kategorií
Mandatář rozdělí prodejce do kategorií, umožňující diferencovat podmínky účasti, eventuálně zproštění úhrady poplatků:

kategorie a)
Nositelé tradice lidových řemesel (cena Ministerstva kultury ČR), nositelé ceny Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje,  nositelé Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby a prodejci zboží se známkou Tradiční výrobek Slovácka (regionální ocenění) se svými vlastnoručními výrobky.
Prodejci v této kategorii platí symbolický poplatek 100,- Kč/den.

kategorie b)
Tvoří ji výrobky, které jsou jedinečným dokladem tradiční technologie či tradiční lidové techniky ohrožené zánikem, mají vysokou estetickou a užitnou hodnotu, jsou zhotoveny z tradičního materiálu, dodržují tradiční tvarosloví, čistotu provedení, povrchovou úpravu, dekor a barevnost odpovídající tradici, případně opakují tradiční vzory nebo předlohy. Mezi tyto výrobky patří podle druhu základního materiálu např.:
hlína – černá hrnčina, glazovaná  hrnčina, fajáns
sklo – foukané a tvarované, malba na skle, tvorba z korálků
kov – kovářské a drátenické práce
pletiva – pletení ze slámy, orobince, proutí a loubků
dřevo – štípání, dlabání, soustružení, zdobení dřeva kovem, řezbářství
textil – tkaní na destičkách, ruční tkaní v různých vazbách, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, šití krojů a krojových součástí apod.
Vítanou součástí prodeje je předvádění jednotlivých technik lidové umělecké či řemeslné výroby.    
Prodejci v této kategorii platí 150,- Kč/den, pokud nejsou po zvážení mandatáře této povinnosti zbaveni. V poplatku za prodejní místo není započítána cena za spotřebovanou energii , je stanovena paušální částkou 50,- Kč/akce.

kategorie c)
Tvoří ji výrobky, které materiálově, tvaroslovně či dekorem vychází z tradiční lidové umělecké či řemeslné výroby, jsou však již výrobcem přetvářeny do odlišné podoby nebo nedosahují kvality a čistoty provedení (kovové formičky, ovčí kůže, výrobky z ovčí kůže, porcelánové hrníčky, ponožky, šátky, malovaná trička, broušené kameny, šperky, dekorované sklo, atd.)
Prodejci v této kategorii platí 150,- Kč/den.
V poplatku za prodejní místo není započítána cena za spotřebovanou energii, je stanovena paušální částkou 50,- Kč/akce.

kategorie d)
Tvoří ji rukodělné výrobky klientů neziskových organizací (např. ústavů sociálních služeb, charity, dětských domovů, Diakonie apod.)
Prodejci v této kategorii platí symbolický poplatek 50,- Kč/den.

kategorie e)
Tvoří ji prodejci občerstvení.
A/           Cena za prodej občerstvení včetně nealkoholických nápojů: 150,- Kč/den u sortimentu: jablka v karamelu, sušené ovoce, kokosky, oříšky, turecký med, perník, koření, zákusky, med, sypaný čaj, ovocné mošty, sýry, frgály, štramberské uši, pečené kaštany, lázeňské oplatky, apod. V poplatku za prodejní místo není započítána cena za spotřebovanou energii , je stanovena paušální částkou 50,- Kč/akce.

B/           Cena za prodej občerstvení včetně nealkoholických nápojů: 150,- Kč/den u sortimentu: halušky, langoše, bramboráky, bramborové spirály, grilované maso/klobásy, trdelníky, čerstvé minikoblížky, domácí zabíjačka, uzeniny, ryby, medovina, apod. V poplatku za prodejní místo není započítána cena za spotřebovanou energii , je stanovena paušální částkou 50,- Kč/akce.

C/           Cena za prodej alkoholických nápojů: 300,- Kč/den u sortimentu: víno, burčák, pivo, punč, grog, tvrdý alkohol apod. V poplatku za prodejní místo není započítána cena za spotřebovanou energii , je stanovena paušální částkou 50,- Kč/akce.

2)  rozhodnutí o vyloučení prodejce
a) Mandatář je oprávněn nepovolit přítomnost na jarmarku prodejcům, kteří se nepřihlásili k účasti včas a v požadovaném termínu,
b) mandatář je povinen na místě vyloučit z účasti prodejce, který poruší podmínky a pravidla jarmarku.

např.: přiveze zboží neslučitelné s charakterem jarmarku, ke svým výrobkům přidá zboží na jarmark nevhodné.

3) výběr účastníků
Mandatář je oprávněn na základě vlastního uvážení pozvat omezený okruh výrobců, v případě velkého počtu přihlášených účastníků provést jejich výběr, a to v závislosti na ročním období, charakteru jarmarku či kulturní akce, kterou doprovází.

4) výběr částky za umožnění prodeje
Mandatář je oprávněn od prodejců vybrat příslušnou částku za umožnění prodeje a vystavit doklad o platbě.

II. PODMÍNKY PRODEJE

a)            Prodejci jsou povinni pro prodej využívat výhradně stylových stánků, které splňují kritérium estetického vzhledu, tzn. nejsou zakryty igelitovými ani jinými nestandardními náhražkami. Plášť stánku musí tvořit stanovina v neutrální barevnosti. Zakázány jsou neonové a agresivní odstíny. Posouzení vhodnosti stánku je vyhrazeno mandatáři. Prodejci si mohou pronajmout prodejní stánek na dané akci od mandatáře za stanovenou cenu 50,- Kč/den.

b)           Velikost prodejního místa je stanovena na 2 m x 2 m.

c)            Prodejci občerstvení zajistí prostor pro konzumaci. Prostorem se rozumí stůl či pult.

d)           Všichni prodejci jsou povinni na své náklady zajistit likvidaci odpadu vyprodukovaného při výrobě a prodeji (kartony, plechovky, sklo, olej, apod.) Prodejci jsou povinni před ukončením akce předat prodejní místo pořadateli. Nedodržení této podmínky bude chápáno jako závažné porušení podmínek prodeje. Likvidaci odpadu vzniklého po konzumaci (kelímky, tácky, apod.) zajišťuje mandatář.

e)           Platí přísný zákaz vylévání olejů jako odpadního produktu výrobců občerstvení. Rovněž je zakázáno na náměstí vylévat jakoukoliv odpadní vodu.

f)            Všichni výrobci a poskytovatelé občerstvení jsou povinni používat ve stánku podložky, které zamezí znečišťování dlažby.

g)            Vjezd automobilů do prostoru vymezeném pro jarmark je přísně zakázán v době konání jarmarku.

h)           Prodejci jsou povinni na požádání předložit revizní zprávu na veškeré elektrické spotřebiče a kabely.

i)             Prodejce odpovídá za škody způsobené na pronajatém místě. Prodejce je povinen na vlastní náklad odstranit škody, které na předmětu užívání vzniknou v důsledku poškození.

III. ZÁVAZNOST PODMÍNEK A PRAVIDEL
Podmínky a pravidla jsou závazné pro mandanta, mandatáře, prodejce a účastníky jarmarků počínaje 1. duben 2022.